Menu:

Projekt Interreg IIIA Česká republika - Slovensko

Česko-slovenská akademie expertů

Po vzoru tzv. akademií expertů, otevřených platforem pro diskusi v oblasti politiky trhu práce a zaměstnanosti, které umožňují komunikovat správám služeb zaměstnanosti mezi příhraničními regiony evropských zemí (existuje akademie rakousko-maďarská, rakousko-česká, nově i rakousko-slovenská atd. a k nim zrcadlové projekty) vznikla roku 2005 myšlenka předložit projekt Česko-slovenské akademie expertů. Tato forma by umožnila spolupráci úřadů práce a ostatních relevantních aktérů trhu práce v dotačním území Interreg IIIA na obou stranách našeho společného příhraničí. Nejde tedy jen o bilaterální spolupráci mezi dvěma regionálně blízkými úřady, ale o navázání systematické diskuse a vytvoření provázané struktury celého příhraničí.

Vycházejíce z know-how rakouských nositelů projektu akademie expertů připravil projektový tým pod koordinací předkladatele projektu, Asociace trenérů a konzultantů managementu, projektovou žádost a obsahovou náplň, identickou s obsahem kooperačních projektů akademií expertů. Hlavní formou kooperace jsou zde informační semináře, které účastníkům podávají obraz o změnách na trhu práce a v politice zaměstnanosti i v daných strukturách služeb zaměstnanosti. Tyto semináře umožňují pružně a včas reagovat na různé aktuální požadavky.

Jedná se o cca 4 jednoapůldenní workshopy ročně, jejichž témata vzešla z první plánovací schůzky a jsou průběžně přizpůsobována aktuálním potřebám úřadů práce. Projekt byl v první fázi koncipován jako dvouletý s ukončením na jaře 2008.

Jako partneři přizvaní do projektu vystupují úřady práce v českém příhraničí a úřady práce, sociálnych vecí a rodiny na slovenské straně. Podle potřeby je okruh účastníků rozšiřován pro jednotlivá témata o ostatní zájemce o diskusi v oblasti politiky zaměstnanosti - představitele hospodářských komor, odborových organizací, vzdělávacích zařízení, orgánů místní správy atd.

Po schválení projektu v únoru 2006 začaly přípravy aktivit a v květnu 2006 se konal první workshop za účasti vedení všech partnerských institucí. Vznikl kompaktní tým a vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních mezinárodních akademií expertů zde neexistuje jazyková bariéra, velmi brzy se vytvořila dobrá pracovní atmosféra a vzájemná důvěra. Již dosavadní aktivity budování Akademie expertů ukazují, jak důležitá je institucionalizace v oblasti trhu práce a zaměstnanosti. Umožňuje nám vedle vzájemné výměny informací používat osvědčené modely dobré praxe a společně vyvinout koncepty, přizpůsobené regionálním podmínkám. Aktivity projektu probíhají pokaždé v jiném místě v rámci dotačního území a tak mají účastníci možnost mimo jiné poznat různá místa a porovnávat regionální odlišnosti. Zjišťujeme především, že máme nejen společné priority na trhu práce, ale i velmi podobné problémy a starosti. Právě úspěšné provázání různých úrovní kooperace mezi regionálními subjekty nám dává jistotu, že se Česko-slovenská akademie expertů stane účinným nástrojem regionální integrace.

Česko-slovenské akademie expertů naplňuje cíle:

  • prohlubování kontaktů obyvatel a institucí formujících trhy práce v příhraničí
  • budování spolupracujících struktur mezi těmito institucemi, jejich rozvoj a stabilizace
  • podpora boje proti nezaměstnanosti v celé příhraniční oblasti
  • koncepce, diskuse a realizace nových resp. v EU osvědčených programů a opatření trhu práce a politiky zaměstnanosti,
  • zlepšená průprava relevantních subjektů v oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti (úřadů práce v česko-slovenském příhraničí) v nových podmínkách v důsledku přistoupení našich zemí k EU, transfer know-how v politice zaměstnanosti se zaměřením na zlepšení profesionální úrovně zaměstnanců úřadů práce
  • zlepšení a zintenzívnění komunikace a spolupráce i ostatních administrativních, vzdělávacích, politických, odborových a hospodářských institucí i občansko-společenských subjektů s vlivem na trh práce a politiku zaměstnanosti v celém regionu a vybudování podmínek pro trvale dobře fungující přeshraniční kooperační vztahy.

V rámci těchto vzájemně se doplňujících cílů usiluje o vybudování Česko-slovenské akademie expertů jakožto "myšlenkové základny" trhu práce a politiky zaměstnanosti celého příhraničí a kvalitativní zlepšení služeb zaměstnanosti a jejich přizpůsobování novým evropským podmínkám.

http://europa.eu/ Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU