Menu:

Konference

Členské konference

Konference členů ATKM je vrcholný orgán ATKM. Každý druhý rok si na členské konferenci volí členové Radu ATKM a Revizní komisi. Konference bere se na vědomí Zprávu o činnosti či Zprávu o hospodaření a členové vydávají své Usnesení. Diskutuje se o další cestě a poslání ATKM, členové upozorňují co od ATKM očekávají, co by jim měla nabídnout, co jim vyhovuje a co ne.


Členská konference 31.5.2019 se konala opět v Brně, Dobrovského 30. Vzhledem ke klesajícímu počtu členů a nulového zájmu o členství konference ve svém usnesení rozhodla o ukončení činnosti, tedy oficiálně o likvidaci spolku začíbající 1.7.2019. Likvidátorwm byl pověřen Ing. Vladimír Mareš, CSc., tel. 737 920 662.

Asociace podle našeho názoru splnila svoji historickou úlohu, což můžeme ukázat na pozitivním vyjádření členů:


V ATKM jsem poznal výborné lidi, kteří byli ochotni dělat pro druhé. Cením si toho, protože dělat něco navíc nebylo a není jednoduché. Touto cestou jim chci poděkovat.

Na ATKM se mi líbila možnost výměny zkušeností a poznatků. Je dobrý pocit vědět, že člověk není jediný v náročných situacích, které naše práce přináší. Mít možnost se na někoho obrátit, když je něco potřeba nebo se setkat, je mnohem živější a lepší, než cokoliv přes internet.

Jsou mezi námi, dnes již bývalí členové ATKM, kteří mají významné postavení v oborech vzdělávání dospělých a v poradenství pro manažery organizací.

Založení ATKM umožnilo významné prodloužení nejdelšího - nejvíce praktického a velmi komplexního vzdělávacího projektu v ČR od roku 1990. Tento projekt byl praktický tím, že se zaměřoval na předávání manažerského know-how aktivně a zážitkově (formou tréninků) lektorům, trenérům, manažerům, konzultantům a koučům. Velmi nás to bavilo, stejně tak, jako to baví ty, které dál trénujeme.

 


Členská konference 30. 3. 2017 se konala v nekuřácké hospůdce U Šošona, Brno, Dobrovského 30.

Kandidáti do Rady ATKM: Fiala Bohumír, Krontorád František, Mareš Vladimír, Petr Otáhal. Do Rady byli zvoleni Krontorád František, Mareš Vladimír, Otáhal Petr.
Kandidát na prezidenta ATKM: Mareš Vladimír, zvolen.
Kandidát do revizní komise: Šafrata Jaroslav, zvolen.
Na následném jednání Rady byl zvolen víceprezidentem Krontorád František.

Usnesení:

 1. Konference bere na vědomí zprávu o činnosti a zprávu revizní komise a schvaluje ji.
 2. Konference zvolila Radu ATKM, prezidenta ATKM a revizní komisi. Volební období stanovuje do 1. 4. 2019.
 3. Konference schvaluje změny stanov.
 4. Roční členský příspěvek od 1. 1. 2017 do odvolání stanovuje u fyzických osob na 600 Kč za řádné členství, 300 Kč za přidružené členství. U právnických osob stanovuje roční členský příspěvek na 600 Kč za řádné členství. Konference zmocňuje Radu ATKM změnit výši členského příspěvku u právnických osob.
 5. Schvaluje priority:
  • V případě schválení projektů ESF zapojení členů do projektů podle jejich schopností a zájmu.
  • Připravit přijímání nových členů


Členská konference 26. 3. 2015 se konala v restauraci Racek, Brno, Jungmannova 5.

Kandidáti do Rady ATKM: Fiala Bohumír, Krontorád František, Mareš Vladimír
Kandidát na prezidenta ATKM: Mareš Vladimír
Kandidát do revizní komise: Šafrata Jaroslav
Všichni kandidáti byli zvoleni. Na následném jednání Rady byl zvolen víceprezidentem Bohumír Fiala.

Usnesení:

 1. Konference bere na vědomí zprávu o činnosti a zprávu revizní komise a schvaluje ji.
 2. Konference zvolila Radu ATKM, prezidenta ATKM a revizní komisi. Volební období stanovuje do 1. 4. 2017.
 3. Ukončit nájem kanceláře do 31. 5. 2015. Vyřadit zastaralou techniku včetně nábytku. Zbylý majetek uskladnit. Vyřazovaný majetek a knihy ve více exemplářích přednostně nabídnout členům.
 4. Roční členský příspěvek od 1. 1. 2015 do odvolání stanovuje na 600 Kč za řádné členství, 300 Kč za přidružené členství.
 5. Schvaluje priority:
  • V případě schválení projektů ESF zapojení členů do projektů podle jejich schopností a zájmu.
  • Rada ATKM bude předkládat revizní komisi rozpočty na každý rok.
  • Připravit přijímání nových členů


Členská konference 17.1.2013
v Brně, Lidická 40, v učebně TLC - Top Language Centre, s.r.o.

Kandidáti do Rady ATKM: Fiala Bohumír, Krontorád František, Mareš Vladimír
Kandidát na prezidenta ATKM: Mareš Vladimír
Kandidáti do revizní komise: Brokl Zdeněk, Svozil Zdeněk
Všichni kandidáti byli zvoleni. Na následném jednání Rady byl zvolen víceprezidentem Bohumír Fiala.

Usnesení:
Aktivizovat členy ATKM prostřednictvím obnovení společných setkání v regionech s porgramem. Účast bude nabízena také nečlenům z řad personalistů, pracovníků ve vzdělávání a studentů.

Členská konference 30. srpna 2010 se uskutečnila v sídle ATKM v Brně na Údolní 5.

V diskusi byly probírány otázky zintenzivnění činnosti, zatraktivnění členství, aby členům přinášelo prestiž. Důležité je, aby Asociace byla více vidět u odborné veřejnosti. Závěry z diskuse promítnuty do návrhu usnesení. Byla zvolena Rada ATKM: Fiala Bohumír, Krontorád František, Mareš Vladimír. Prezidentem byl zvolen: Mareš Vladimír. Revizní komise: Dohnal Josef, Svozil Zdeněk.

Konference schválila priority:

 • V případě schválení projektů ESF zapojení členů do projektů podle jejich schopností a zájmu
 • Vydat certifikovaných členům certifikáty ATKM.
 • Posílat členům informace o předváděcích akcích hry Lanovka.
 • Informovat oficiálně Moravskoslezský kraj o úspěchu - zahrnutí projektu ATKM z minulého období pro MSK do příručky CEDEFOP k nejlepší praxi v EU (jediná případová studie z ČR) a využít tuto skutečnost k uveřejnění v médiích.
 • Vytvořit z členů ATKM skupinu na Facebook (vzájemná výměna zajímavých informací).
 • Rada ATKM bude předkládat revizní komisi rozpočty na každý rok, zlepšení spolupráce s revizní komisí.
 • Vyřadit nefunkční majetek podle seznamu schválený revizní komisí.


Členskou konferencí 15. září 2008
byli do Rady ATKM zvoleni: Mareš Vladimír, Fiala Bohumír, Svozil Zdeněk. Prezidentem byl zvolen Mareš Vladimír. Do revizní a kontrolní komise byli zvoleni: Dohnal Josef, Danhofer Radoslav. Konference schvaluje následující priority:

Aktualizace webových stránek ATKM – www.atkm.cz

 • Marketing členů - lektorů, aktualizace údajů o odbornosti a kontaktních údajů člena – lektora v databázi
 • Akreditace minimálně jednoho školicího programu z portfolia vzdělávacích programů ATKM u MŠMT
 • Podpora iniciativy členů a Rady k žádostem o získání dotačních titulů ze strukturálních fondů
 • Vyřazení těch dosud evidovaných členů, kteří k datu konference neuhradili členský příspěvek, poté co budou opakovaně vyzváni k zaplacení dlužného členského příspěvku za rok 2008, a to jak z programu marketingu lektorů, tak z evidence členské základny a zrušení jejich členství v ATKM.

 

Odborné konference

ATKM pořádala i celostátní odborné konference. Snažíme se, aby se účastníci konferencí dozvěděli aktuální novinky z daného oboru ale hlavně aby se mluvilo o praxi a zkušenostech v podnicích a firmách.

Co jsou to kluby ATKM (LG)?

Místní sdružení členů ATKM existovaly již v době projektu britského Know How Fund TTM (dříve LG, tj. Learning Group - česky "učící se skupina"). Protože zkratka LG byla nově příchozím lidem do kruhu ATKM cizí a nejasná změnili jsme název Learning Group na Kluby ATKM.

Cílem Klubů ATKM je sdružování členů v jednotlivých regionech, příprava a realizace aktivit pro členy a další zájemce v místě jejich bydliště. Má-li mít činnost Klubů ATKM smysl, je nezbytné aby byla pravidelná. Cílem je scházet se zpravidla 1x za dva měsíce. Obsahová náplň schůzek závisí na domluvě členů, jejich zájmech, aktivitě a schopnostech. O termínech, místech a náplni schůzek informujeme průběžně na těchto stránkách.

Co se děje v Klubu ATKM? Hlavním bodem programu schůzky bývá prezentace nebo trénink, připravený členem Klubu nebo hostem, beseda se zajímavým hostem, zajímavá aktivita apod..v drtivé většině případů (a tak to také chceme) není program Klubu hlavním důvodem, proč lidé schůzku navštíví. Vždy je chvíle na pár slov s kolegy, informace o novinkách v oboru, výměnu neformálních informací, informace o činnosti "konkurence", na dojednání spolupráce nebo informace o potenciálním zákazníkovi a výměnu kontaktů. Důležité je setkání s lidmi.