Menu:

Stanovy

 Asociace trenérů a konzultantů managementu, z. s.

 Část  I.

 

Základní ustanovení

 

Článek  1.

 

Postavení a působnost Asociace

 

1. Asociace trenérů a konzultantů managementu,  z. s. (dále též: Asociace nebo ATKM) je nezávislou a zájmovou organizací - spolkem podle zákona č. 89 / 2012 Sb. v platném znění.

 

2. Asociace je z tohoto titulu samostatnou právnickou osobou. IČ 66545587.

 

3. Sídlem Asociace je: Jungmannova 41, 612 00 Brno, ČR. Působí v celé České republice.

 

4. Asociace se profiluje jako komora profesionálních trenérů, konzultantů a manažerů. Managementem se rozumí osoby nebo skupiny osob, které vedou a řídí jakékoliv činnosti, při kterých se využívají zdroje k přeměně na výstupy.

 

5. Asociace sdružuje

5.1 fyzické osoby, které splňují požadavky na kvalifikovaný výkon trenérské a konzultační profese, nebo se na ni připravují

5.2  právnické osoby, naplňující poslání a cíle Asociace dle článku 2.

5.3 Asociace vytváří, uplatňuje a rozvíjí ke splnění svého poslání (článek 2.) potřebné předpoklady či aktivity: organizační a informační; prezentační a publikační;       odborné; finanční a materiální; personální (včetně průpravy – školení a výcviku členů i dalších zájemců) – podle obecně závazných národních, vlastních, případně mezinárodních předpisů a pravidel.

 

6. Bližší ustanovení jsou obsažena dále ve stanovách a mohou být zakotvena v organizačním řádu a v dalších vnitřních normách Asociace.

 

 

Článek 2.

 

Poslání a cíle působení Asociace

 

1. Posláním Asociace je

1.1 sdružovat školitele / lektory, trenéry, kouče, konzultanty, manažery a organizace činné v oblastech rozvoje zaměstnanců, především v oblasti řízení a organizačního chování podnikatelských i ostatních subjektů (správních orgánů a institucí, úřadů, a/nebo organizací neziskového charakteru); nebo organizace, uvědomující si vliv a význam efektivního rozvoje zaměstnanců pro úspěch jejich činnosti

1.2 pomáhat uplatnění, rozvoji i využívání kvalifikovaného působení profesí,

1.3 přispívat k uplatňování a růstu kvality i reálných přínosů z činnosti trenérů a konzultantů managementu

1.4 formovat a prosazovat etiku a pravidla / postupy při nabízení i poskytování a využívání takových služeb

1.5 vytvářet podmínky pro profesní i osobní rozvoj – růst odborné úrovně trenérů a konzultantů managementu ve všech adekvátních oblastech i vazbách. A to jak u členů, tak ostatních osob činných v daných profesích

1.6 iniciovat a pomáhat uplatňování i prosazování teorie a praxe moderního řízení a vzdělávání, odpovídajících odborným, společenským i etickým požadavkům a sociálním potřebám úspěšného vývoje ekonomiky i společnosti v ČR

1.7 efektivně prezentovat a propagovat profese trenérů a konzultantů i pozitivní výstupy a zkušenosti z jejich působení.

 

2. Cíli působení Asociace jsou

2.1 dosáhnout postavení a uznání i využívání (poptávky) profesí trenéra a konzultanta managementu – na úrovni srovnatelné s jinými rozvinutými zeměmi v rámci Evropské unie (být národním sdružením, ale v rámci evropských struktur i aktivit); totéž u Asociace – jako národní reprezentace uvedených profesí

2.2 dosáhnout efektivní prezentace i reprezentace svých členů a jejich činnosti uvnitř ČR i navenek – v mezinárodních strukturách i aktivitách, programech a projektech takových služeb i jejich podpor a rozvoje; včetně výměny zkušeností, šíření odborných znalostí a informací / metod, rovněž formou kooperací aj.

2.3 vhodně hájit, prosazovat i uspokojovat oprávněné zájmy i potřeby svých členů jako významné i žádané pomoci a podpory managementu / standardní součásti tržního i společenského prostředí

2.4 přispět k uplatnění a rozvoji zde uvedených profesí především v oblastech, které podmiňují úspěšné podnikání nebo s ním souvisejí – přímo řeší jeho problémy či potřeby celoživotním vzděláváním; stejně tak vůči státní správě i samosprávě a jejich orgánům i jiným organizacím (tzv. neziskovému sektoru)

2.5 dosáhnout stálé a účinné součinnosti i vzájemné informovanosti a podpory se zaměstnavatelskými – manažerskými a dalšími sdruženími (tzv. přirozenými partnery), ve vztazích k malému a střednímu podnikání zejména být jejich významným / neopominutelným a uznávaným partnerem

2.6 totéž ve vztazích s příslušnými státními orgány i nevládními institucemi při přípravě a zavádění opatření, týkajících se využívání i rozvoje profesního působení trenérů a konzultantů managementu

2.7 garantovat svým partnerům i všem ostatním subjektům vysokou profesionální úroveň a etické chování svých členů

2.8 vytvořit a dále rozvíjet informační systém pro efektivní působení Asociace a jejích členů (vůči nim i navenek, jí poskytované služby členům i jejich rozvoj a poradenství pro ně)

2.9 prosadit / podporovat a usměrňovat (koordinovat) publikační a prezentační činnost členů Asociace.

 

3. Poptávky a jiné komerčně využitelné informace jsou v ATKM zveřejňovány obvyklou informační cestou, případně jiným vhodným způsobem – aby byly dostupné všem členům Asociace nebo těm, kteří působí v dané oblasti (je to o nich Asociaci známo). Do té doby nemohou být tyto využity členy nebo spolupracovníky volených / kolektivních, poradních, pracovních nebo zájmových orgánů a součástí Asociace.

 

 

                                                        Část  II.

 

                                              Členství v Asociaci

 

                                                       Článek  3.

 Základní podmínky pro vznik členství

 

1. Členem Asociace může být každá fyzická osoba, která vykonává profesi trenéra nebo / a konzultanta – pokud splňuje požadavky kladené na kvalifikovaný výkon uvedené profese (připravuje se na ni), případně splňuje jiné podmínky členství v ATKM dané jejími stanovami i obecně závaznými předpisy.

 

2. Členy se mohou stát i další osoby, které se zasloužily o rozvoj a zvyšování úrovně i výkonnosti managementu nebo takové působení podporují. A to především formami vzdělávání / tréninku a konzultačními aktivitami.

 

3. Členy se mohou stát také právnické osoby, podporující poslání a cíle Asociace. Členství je realizováno prostřednictvím jejich zaměstnanců na aktivitách Asociace.

 

Článek 4.

 

Formy a podmínky členství, zánik členství

 

1. Formami členství v ATKM jsou

1.1 zakládající člen

1.2 řádný člen

1.3 přidružený člen

1.4 čestný člen.

 

 

2. Podmínky pro jednotlivé formy členství a postavení členů v ATKM

 

2.1 Zakládajícím členem je trenér a / nebo konzultant managementu, účastník:

2.1.1 projektu „Trénink trenérů managementu“, který na základě zpracování písemné práce splnil podmínky pro udělení certifikátu IPD (Institute for Personnel and Development)

2.1.2 nebo programu „Training of Management Trainers“; písemnou formou nebo podpisem zakladatelské listiny projevil zájem o členství v Asociaci a zaplatil členský příspěvek.

 

2.2 Řádným členem se stane fyzická osoba, která splňuje odborné a kvalifikační požadavky; akceptuje kodex člena Asociace a zaplatí členský příspěvek nebo právnická osoba, která podporuje poslání a cíle Asociace a zaplatí členský příspěvek.

     

2.3 Přidruženým členem může být osoba, která sympatizuje s Asociací a jejím působením nebo tyto podporuje. Avšak z vážných důvodů nemůže nebo nechce plnit všechny členské povinnosti (zejména nesplňuje odborné / kvalifikační požadavky na řádné členství a na profesní růst, případně nevykonává / nebude vykonávat přímo profesi trenéra a konzultanta managementu aj.). Přijetí člena v této formě schválí Rada ATKM. Tato forma členství však nemůže nahradit certifikaci – ad 2.1, případně řádné členství – ad 2.2.

 

2.4 Čestným členem se může stát fyzická i právnická osoba, která se významnou měrou zasloužila o rozvoj managementu a / nebo o rozvoj a společenské uznání či podporu profese trenéra a / nebo konzultanta managementu. Udělení tohoto titulu navrhuje Rada ATKM a schvaluje většinou hlasů z přítomných konference členů. Čestný člen neplatí členské příspěvky.

 

2.5 Změna formy členství může být provedena Radou ATKM na základě

2.5.1 písemného požadavku člena na určitou formu členství – se zdůvodněním

2.5.2 nesplněním / neprokázáním kvalifikačních či jiných podstatných požadavků

         na určitou formu členství.

 

3. Členství v Asociaci zaniká

3.1 písemným oznámením člena, doručeným Radě ATKM 

3.2 u fyzické osoby jejím úmrtím, u právnické osoby vstupem do likvidace

3.3 vyškrtnutím ze seznamu členů Asociace na základě rozhodnutí konference pro: prokázané hrubé nebo opětovné porušení stanov / členských povinností či poškozování oprávněných zájmů ATKM

3.4 v důsledku neplnění základních členských povinností (například neplacením členských příspěvků atp.). Před zánikem členství z tohoto důvodu musí být člen na vzniklou situaci prokazatelně upozorněn.

3.5 V případě ukončení členství v Asociaci jakoukoliv formou nemá daný člen nárok na kompenzaci vložených členských příspěvků; zaniká i jeho právo na případný podíl na majetku ATKM.

 

4. Ostatní členské záležitosti a jednání o nich mohou v Asociaci upravit jednací řád nebo / a organizační řád.

 

                                                     Článek 5.

 

Práva a povinnosti členů Asociace; členské příspěvky

 

1. Práva členů Asociace

 

1.1 Zakládající člen je oprávněn zejména

1.1.1 volit a být volen do orgánů ATKM

1.1.2 účastnit se činnosti Asociace, jejích územních či organizačních / odborných součástí a programů i akcí

1.1.3 získávat publikace a jiné tisky vydávané Asociací za členské ceny

1.1.4 předkládat orgánům a součástem Asociace náměty a návrhy i připomínky, týkající se odborných aktivit v rámci jejího působení i fungování

1.1.5 navrhovat kandidáty na členství v Asociaci

1.1.6 využívat v rámci svého předmětu činnosti zkušeností, poznatků, metod, informací, písemných materiálů / podkladů i jiných možností z působení ATKM

1.1.7 hlasovat na konferenci členů Asociace

1.1.8 být přizván ke všem jednáním, která se týkají jeho činnosti v Asociaci.

 

1.2 Řádný člen má stejná práva jako člen zakládající (ad 1.1 výše).

 

1.3 Přidružený člen je oprávněn zejména

1.3.1 účastnit se činnosti Asociace, jejích územních a odborných součástí i akcí

1.3.2 získávat publikace a jiné tisky vydávané jí – za členské ceny

1.3.3 předkládat součástem a orgánům Asociace náměty a návrhy i připomínky, týkající se odborných aktivit v rámci jejího působení i fungování

1.3.4 využívat v rámci svého předmětu činnosti zkušeností, poznatků, metod, informací, písemných materiálů / podkladů i jiných možností z působení ATKM

1.3.5 účastnit se jednání konference členů Asociace

1.3.6 být přizván ke všem jednáním, týkajícím se jeho činnosti v Asociaci.

 

2. Povinnosti členů Asociace: 

 

Každý člen je povinen

2.1 dodržovat stanovy Asociace i další její zásadní dokumenty (vnitřní normy) – etický kodex aj., k čemuž se v přihlášce do Asociace dobrovolně zavázal

2.2 řídit se rozhodnutími příslušných orgánů ATKM přijatými v souladu s jejich působností (pravomocemi)

2.3 iniciativně a aktivně – podle svých potřeb, schopností a možností – se podílet na aktivitách Asociace a jejích součástí

2.4 čestně a svědomitě plnit úkoly, vyplývající z funkcí, kterými ho Asociace pověřila a které v ní přijal

2.5 vystupovat v souladu s posláním Asociace; hájit a prosazovat její oprávněné zájmy i dobré jméno; chránit a rozmnožovat majetek ATKM

2.6 uhradit vždy a ve stanovené lhůtě i výši členské příspěvky nebo jiné poplatky

2.7 dodržovat pravidla přijatá pro úspěšný výkon jednotlivých funkcí a činností Asociace i průběh jejích akcí či poskytovaných služeb; oznamovat orgánům (kanceláři) Asociace všechny údaje a jejich změny, týkající se členských záležitostí i Asociací založených databází a provozovaných informačních systémů / nástrojů.

 

3. Při dočasném neplnění povinností člena, může Rada ATKM v odůvodněných případech rozhodnout o přerušení nebo pozastavení členství v Asociaci; maximálně však na dobu jednoho roku.

 

4. Členské příspěvky

4.1 Členské příspěvky jsou stanoveny podle jednotlivých forem členství.

 

4.2 Konkrétní výši členských příspěvků vždy navrhuje Rada ATKM a schvaluje pro následující období konference členů.

4.3 Členský příspěvek hradí členové na kalendářní rok. Musí být uhrazen vždy do 31. března běžného roku – jinak člen, který je v prodlení s jeho úhradou, ztrácí členské výhody – až do termínu vyrovnání tohoto závazku; 


 

                                                      Část  III.

 

      Organizační a územní schéma Asociace; struktura a působnost orgánů

 

                                                     Článek  6.

 

        Zásady pro organizační / územní výstavbu a subjektivitu v Asociaci

 

1. Asociace může vytvářet

1.1  své vnitřní organizační jednotky (pobočky) v regionech se zvlášť písemně pověřenými regionálními zástupci a / nebo komise, odborné orgány a sekce (například: rada expertů („starších“), sekce reprezentantů -  regionálních zástupců, certifikační orgán, skupiny / týmy pro: řešení aktuálních záležitostí - projekty / programy apod.).

 

1.2  další subjekty k zajištění svých aktivit / poslání a cílů (společnosti, nadace, družstva apod.), a to i na komerčním základě nebo být jejich členem / mít v nich majetkovou účast – v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

 

                                                     Článek  8.

 

                                              Orgány Asociace

 

1. Orgány Asociace jsou

1.1   konference členů

1.2   rada ATKM

1.3   revizní komise

1.4   prezident a viceprezident.

 

2. Způsob jednání a rozhodování konference členů i volených / kolektivních orgánů (ad 1.1 – 1.4) Asociace může blíže upravit jednací řád; volby / ustavování volených orgánů pak volební řád – v souladu s těmito stanovami (zásadami v nich dále zakotvenými – v části V.).

 

 

Článek  9.

 

Konference členů

 

1. Je vrcholným orgánem Asociace. Má dvojí charakter: volební konference (jedenkrát za dva roky) a výroční konference (v roce, kdy nejsou voleny kolektivní orgány Asociace). Působnost obou konferencí je však totožná – kromě voleb.

 

2. Volební konference členů volí na dva roky (funkční období -  v jeho závěru) volené / kolektivní orgány Asociace.

 

3. I po uplynutí funkčního období však zůstávají tyto orgány ve svých funkcích, dokud není svoláno následné jednání konference členů a ta nezvolí orgány nové.

 

4. Konferenci svolává a připravuje Rada ATKM. Konference členů rozhoduje / usnáší se nadpolovičním počtem hlasů z přítomných – při řádném (prokazatelném) pozvání členů nejméně 15 dnů předem. Hlasování se provádí aklamací.

 

5. Pokud při zahájení konference není přítomna alespoň polovina všech členů Asociace (i když byli všichni řádně a včas pozváni – viz ad 4. výše), jednání je přerušeno na půl hodiny. Poté jednání pokračuje – bez ohledu na počet přítomných členů.

 

6. Mimořádně je Rada povinna svolat a připravit konferenci na požadavky:

6.1 alespoň 2 / 3 členů Rady ATKM

6.2 nebo 1 / 3 členů Asociace

6.4 nebo Revizní komise Asociace

nejpozději do 4 týdnů od vznesení takového požadavku.

 

7. Konference projednává a rozhoduje všechny podstatné záležitosti Asociace, vyplývající z obecně závazných předpisů i ze stanov ATKM a návazných zásadních dokumentů (vnitřních organizačních / řídících norem Asociace).

 

Zejména projednává a schvaluje

7.1 programové dokumenty (strategie, vize aj.) a plány celé Asociace i zprávy o jejich plnění (o činnosti) – o stavu Asociace a jejím rozvoji / směřování v souladu s jejím posláním a cíli

7.2 zásadní dokumenty: stanovy Asociace a změny v nich; etický kodex;      podmínky a postup při certifikacích i k formám členství; řády – jednací, volební; pravidla – pro hospodaření aj.; případně jiné vnitřní normy

7.3 výši členských příspěvků; zásady pro rozpočty Asociace i příspěvkový režim

7.4 souhrnné kontrolní a revizní zprávy; zprávy / informace o certifikaci; zprávy o hospodaření

7.5 volí a odvolává volené / kolektivní orgány

7.6 ustavuje své odborné a pracovní skupiny / týmy

7.7 zásady pro vnitřní organizační uspořádání ATKM – pro organizační řád

7.8 zánik Asociace a naložení s jejím majetkem (2 / 3 většinou hlasů z přítomných).

 

8. Změny stanov a jiných zásadních dokumentů Asociace mohou být provedeny též způsobem souhlasu s nimi formou tzv. per rollam – v počtu odpovídajícím hlasování / rozhodování konference členů.

 

 

                                                   Článek  10.

 

                                                  Rada ATKM

 

1. Je vrcholným řídícím (rozhodovacím a koordinačním) orgánem Asociace v období mezi jednáními konference. Její funkční období je dvouleté.

 

2. Má 3 až 7 členů (lichý počet), včetně prezidenta, kterého ze svého středu volí. Přizvanými na jednání Rady jsou zástupci (předsedové) organizačních / územních součástí ATKM, výkonný ředitel a členové revizní komise. Ti mají na jednáních Rady poradní hlasy.

 

3. Schází se nejméně 6 x do roka; její jednání svolává, připravuje a řídí prezident.

3.1 V naléhavých případech nebo na žádost alespoň 1 / 3 členů je prezident povinen svolat Radu i mimo plánovaná jednání (program). Jednání Rady ATKM může probíhat formou on line konference.

3.2 V obdobích mezi jednáními Rady řeší neodkladné záležitosti Asociace prezident s viceprezidentem a s výkonným ředitelem (pokud je tento ustanoven). Následně pak informuje Radu o takto přijatých opatřeních.

 

4. Rada připravuje, projednává a přijímá všechna potřebná rozhodnutí a další opatření k zabezpečení činností i rozvoje Asociace v období mezi konferencemi v rámci naplňování jejího poslání a usnesení konferencí, případně jim tato navrhuje k projednání a schválení.  Za tímto účelem může Rada zejména

4.1 stanovit v organizačním řádu (případně i mimo něj) rozsah působnosti / pravomocí a odpovědnosti – v souladu se stanovami a dalšími zásadními dokumenty / vnitřními normami či zásadami - v rámci Asociace

4.1.1 prezidenta

4.1.2 výkonného ředitele (pokud je ustanoven) – jako představitele kanceláře Asociace dovnitř i navenek, odpovědného za její řízení a výkon činností ve vymezených mu oblastech – včetně zastupování Asociace a podepisování za ni

4.1.3 dalších výkonných útvarů / pracovníků Asociace; projednává výsledky práce kanceláře

4.2 přijímá opatření k realizaci usnesení konferencí – programů a plánů činnosti celé Asociace i svých, včetně jejich finančního a materiálního krytí (v ročních plánech, rozpočtech a v jiných dokumentech); předkládá o tom konferencím odpovídající zprávy – s návrhy na usnesení

4.3 volí (a odvolává) ze svých řad prezidenta a viceprezidenta;  ustanovuje (a odvolává) výkonného ředitele (ten není členem Rady)

4.4 může provádět kooptaci do Rady během funkčního období – pokud počet jejích členů klesne (by klesl) pod 3

4.5 svolává a připravuje konference členů

4.6 projednává pověření jednotlivých svých členů odpovědností za řízení vymezených oblastí působení Asociace i Rady; rovněž smlouvy a dohody s právními důsledky pro Asociaci

4.7 plní: působnost zaměstnavatele (práva a povinnosti) – podle obecně závazných právních předpisů; rovněž informační funkci – vůči členské základně i navenek Asociace

4.8 může ustavovat své stálé či dočasné poradní a pracovní orgány / týmy a zřizovat právnické osoby podnikatelského či jiného charakteru (nadace, obecně prospěšné společnosti aj.), případně rozhodovat o majetkovém podílu ATKM a působení v nich (projednává také jejich činnost i výsledky – obvykle jedenkrát za půl roku)

4.9 rozhoduje o členství a v členských záležitostech

4.10 zřizuje organizační / územní součásti (jednotky) Asociace a vymezuje jim pravomoci

4.11 řeší spolupráci Asociace s jinými subjekty uvnitř ČR i v zahraničí, včetně delegování zástupců ATKM do nich a na různá jednání z rámce působnosti Asociace.

 

 


 

Článek 11.

 

Revizní komise

 

1. Je nezávislým revizním a kontrolním orgánem Asociace – podle obecně závazných předpisů (event. vnitřních norem ATKM) v hospodářských a dalších záležitostech Asociace i jejích členů (v členských záležitostech).

 

2. Má 3 členy; volí z nich svého předsedu. Ten organizuje a řídí její činnost i jednání; má právo se účastnit jednání příslušných orgánů v rámci Asociace – s hlasem poradním. Předseda je zván vždy na jednání Rady ATKM.

 

3. Komise jedná nejméně 4 x do roka; bližší ustanovení může obsahovat její jednací řád nebo statut.

 

4. Příslušné orgány ATKM jsou povinny této komisi poskytovat jí požadované podklady i součinnost.  

 

5. Své zprávy i vlastní zjištění (v rámci: revizí hospodaření, kontrol dodržování stanov a dalších vnitřních norem Asociace, plnění usnesení konferencí, řešení členských záležitostí aj.) – spolu návrhy odpovídajících opatření – předkládá: průběžně Radě a souhrnně vždy konferencím (včetně svých stanovisek k podáním a stížnostem členů a zaměstnanců Asociace i osob nebo orgánů a organizací vně – v záležitostech, které patří do působnosti ATKM

 

6. Při zjištěném porušení: Obecně závazných předpisů, stanov či dalších vnitřních norem Asociace má komise právo pozastavit účinnost příslušného rozhodnutí a předat danou záležitost (se svým stanoviskem a návrhem opatření) Radě ATKM. Ta rozhodne s konečnou platností – v souladu s odpovídajícími ustanoveními příslušného předpisu / normy.

 

8. Při nečinnosti Rady vůči oprávněnému požadavku na svolání mimořádné konference, je komise oprávněna tuto svolat sama (viz článek 9., bod 6.).

 

                                                    Článek  12.

 

Prezident a viceprezident, výkonný ředitel Asociace

 

1. Prezident je statutárním orgánem Asociace – s právem jednat a podepisovat za ni ve všech záležitostech. Prezidenta volí ze svého středu Rada Asociace.

 

2. Prezident zejména

2.1 připravuje a řídí jednání Rady, předkládá konferenci členů příslušné zprávy

2.2 spolu s viceprezidentem a výkonným ředitelem Asociace (pokud je ustanoven) řeší nezbytné záležitosti mezi jednáními Rady a informuje ji následně o tom

2.3 podepisuje smlouvy a dohody – s právními důsledky pro Asociaci

2.4 zastupuje a reprezentuje Asociaci navenek

2.5 po projednání v Radě jmenuje: předsedy / mluvčí poradních a pracovních orgánů / týmů Rady a jejich členy, rovněž regionální zástupce ATKM; stejně tak pověřuje řízením a organizováním jednotlivých oblastí působnosti Asociace členy Rady, případně další členy ATKM.

 

3. Prezidenta zastupuje (v případě nepřítomnosti nebo z jeho pověření) v plném rozsahu jeho působnosti viceprezident a pomáhá mu ve výkonu funkce. Viceprezidenta volí (a odvolává) ze svých členů Rada ATKM.

 

4. Výkonného ředitele ustavuje a odvolává Rada, jíž je z výkonu této funkce odpovědný. Je vždy přizván na jednání Rady. 

 

Výkonný ředitel

4.1 je zaměstnancem Asociace

4.2 zřizuje v sídle Asociace její kancelář a odpovídá Radě za fungování této

4.3 spravuje majetek Asociace

4.4 zastupuje Asociaci v záležitostech jemu svěřené působnosti (pravomocí a odpovědnosti), případně i v dalších – podle plné moci udělené mu Radou (nebo trvale mu delegovaných pravomocí)

4.5 je odpovědný za komunikaci s organizačními / územními součástmi (jednotkami) Asociace i s jejími poradními a pracovními orgány, rovněž se členy (členskou základnou).

 

 

                                                     Část  IV.

 

                              Zásady pro hospodaření Asociace

 

                                                   Článek  13.

 

                Zdroje a majetek ATKM a hospodaření s nimi

 

1. Asociace hradí své náklady z vlastních zdrojů – hospodaří s majetkem, který tvoří hmotný majetek a finanční prostředky (zdroje) získané z

1.1  členských příspěvků

1.2  příjmů z vlastních aktivit nepodnikatelských (akce, práce, služby, informační činnost) i komerčního charakteru (jako vedlejší formy působení ATKM), darů a sponzorských příspěvků, event. úvěrů, dotací (i ze zahraničí), subvencí, účelově vázaných či poskytnutých prostředků, grantů, pilotních a dalších projektů)

 

2. Hospodaření Asociace s jejím majetkem a jeho evidence (účtování o něm) i ochrana a zhodnocování se děje podle

2.1 obecně závazných právních předpisů

2.2 pravidel schválených konferencí členů (vnitřních norem Asociace)

2.3 finančních rozpočtů – podle zásad projednaných a schválených konferencemi členů; jejich plnění – spolu s účelností vynakládaných prostředků – kontroluje Revizní komise (zprávy o hospodaření Asociace projednávají a schvalují ročně konference členů)

2.4 roční rozpočty schvaluje Rada; ta má právo také v nich provádět dílčí změny – podle vývoje příjmů a výdajů i aktivit Asociace (případně podle směrnic a pokynů schválených konferencemi členů)

2.5 organizační / územní jednotky Asociace hospodaří v rozsahu daném „Zásadami o rozpočtu a hospodaření ATKM“ (případně podle dalších směrnic a pokynů či usnesení, schválených konferencemi členů).

 

3. Za řádné hospodaření Asociace, vedení příslušné evidence / účetnictví, dodržování rozpočtů a plnění daňových a dalších zákonných povinností odpovídá výkonný ředitel. Pokud není ustanoven, pak prezident.

 

 

                                                         Článek  14.

 

Nakládání s majetkem Asociace

 

1. Majetek / zdroje Asociace využívají a zhodnocují

1.1 Asociace jako celek – prostřednictvím svých orgánů, především Rady a výkonného ředitele / kanceláře ATKM

1.2 organizační / územní jednotky – jejich orgány a zástupci.

 

2. V případech, že Asociace provádí také podnikatelskou (komerční) činnost, řídí se přitom obecně závaznými právními předpisy (zákon o živnostenském podnikání / živnostenský zákon, obchodní zákoník, zákony o daních a pojištění atd.).

 

3. Při zániku Asociace rozhoduje o naložení s jejím majetkem konference členů.

    Preferuje přitom převedení majetku

3.1 právně samostatným organizačním / územním jednotkám ATKM

3.2 pro účely podpor řízení a vzdělávání managementu

3.3 na obecně prospěšné účely.

 

4. Asociace nepřebírá – bez předchozího písemného souhlasu – na sebe žádné závazky a odpovědnost z vlastního podnikání.

 

 

                                                   Část  V.

 

                            Společná a závěrečná ustanovení

 

                                               Článek  15.

 

                             Volby orgánů Asociace – zásady

 

1. Volby volených / kolektivních orgánů Asociace připravují dosavadní orgány -    na závěr svého funkčního období. A to na základě zhodnocení činnosti příslušného orgánu a jeho členů (jmenovitě i adresně), rovněž úvah o žádoucím složení (kandidátce) nových orgánů, tj. dodržení zásady kontinuity jejich činnosti v pozitivním směru, ale také nezbytné obměny a efektivnosti dalšího jejich působení.

 

2. Volby samé jsou prováděny tajným způsobem. Konference členů, Rada ATKM či další součásti (organizační / územní jednotky, komise atd.) však mohou rozhodnout po zahájení svého jednání o hlasování / volbách veřejných. A to buď jednotlivě – po jednotlivých navrhovaných osobách, nebo najednou – o celé kandidátce.

 

3. Volby připravují a jejich průběh pak při jednání orgánů řídí příslušné volební komise, případně daný orgán sám (Rada, komise).

 

4. Každý člen voleného orgánu je také odvolatelný.

4.1 O odvolání rozhoduje – na odůvodněný návrh – ten orgán, který jej (je) zvolil, případně daný orgán sám – v případech, kdy

4.1.1 je možné či přímo nutné zrušit členství v Asociaci nebo toto skončilo z jiného důvodu

4.1.2 je vznesen odůvodněný požadavek nejméně 1 / 3 členů daného orgánu (organizační / územní jednotky)

4.1.3 je prokazatelná déletrvající nečinnost v příslušném orgánu  - na plnění jeho úkolů.

4.2 Odvolání příslušný orgán vždy projedná se členem, jehož se toto týká. Může si k tomu vyžádat i účast nebo stanovisko Revizní komise.

 

5. Institut kooptace slouží k zabezpečení činnosti volených orgánů Asociace a jejích součástí po celé funkční období

5.1 počet kooptovaných členů během tohoto období může činit až 1 / 3 z celkového počtu členů daného orgánu

5.2 o kooptaci rozhoduje příslušný orgán samostatně.

 

6. Postup při přípravě a provádění voleb i kooptace mohou blíže upravit volební řád a jednací řád Asociace, přijaté v souladu se stanovami a využitelné přímo také v jejích organizačních / územních jednotkách.

 

                                                 Článek  16.

 

          Rozhodování volených / kolektivních orgánů Asociace – zásady

 

1. Volené (kolektivní) orgány rozhodují usneseními.

 

2. Pro platnost usnesení (voleb) platí základní zásada přítomnosti nadpoloviční většiny členů (pověřených zástupců) daného orgánu (tzv. usnášení schopné kvórum) i nadpoloviční většiny pro přijímané usnesení (volbu).

 

3. V případech nedostatečné přítomnosti (ad 2. výše – výjimka u konference členů, viz k tomu článek 9., ustanovení pod bodem 5.) jsou usnesení (volby) platné, hlasovala – li pro ně nadpoloviční většina reálně přítomných v daném okamžiku – pokud byli všichni řádně předem pozváni (alespoň 15 dnů před jednáními) nebo se daného jednání na jeho počátku zúčastnili (není – li v jednacím řádu či ve volebním řádu uvedeno jinak).

 

4. O zániku Asociace nebo její organizační / územní jednotky je nutné k takovému rozhodnutí souhlas minimálně 2 / 3 přítomných.

4.1 Jinak platí obecně závazné právní předpisy o zániku / likvidaci organizace.

4.2 V případě prokázané nemožnosti svolat k takovému rozhodnutí konferenci členů, rozhoduje o zániku Asociace i o naložení s jejím majetkem Rada ATKM.

4.3 O způsobu ukončení činnosti organizační / územní jednotky Asociace, (včetně vypořádání jejího majetku a závazků), která své působení sama neukončí a rozpadne se nebo přestane vyvíjet činnost, případně neplní po dobu delší než 1 rok stanovy Asociace, rozhodne na návrh příslušného orgánu či ze své iniciativy Rada ATKM.

 

5. Při rozhodování Rady ATKM - rovnosti hlasů pro i proti přijímanému usnesení je rozhodující hlas prezidenta Asociace. Při nedostatečné přítomnosti jejích členů, nezbytné pro rozhodování (ad 2. výše) lze dosáhnout přijetí potřebného usnesení Rady i způsobem tzv. per rollam - u členů Rady na daném jejím jednání nepřítomných z vážných důvodů.

 

6. Postup při jednání volených / kolektivních orgánů i představitelů Asociace, rovněž při jednání za ně navenek (tj. zastupování a podepisování), může blíže upravit jednací řád Asociace – v souladu se stanovami.

 

 

                                                    Článek  17.

 

                                        Závěrečná ustanovení

 

1. Organizační uspořádání Asociace a vztahy mezi jejími orgány (i odbornými útvary  - pracovníky) může blíže upravit organizační řád Asociace, projednaný a schválený Radou. Mohou jej přiměřeně využívat i organizační / územní jednotky Asociace.

 

2. Asociace i její organizační / územní jednotky a členové mají právo používat symboliku ATKM – název, logo apod. Podrobnější ustanovení k tomu může obsahovat organizační řád Asociace či jiná její vnitřní (speciální) norma.

 

3. Platnost a účinnost stanov Asociace

3.1 Stanovy Asociace i jejich změny a doplňky (novelizace) nabývají platnosti navenek dnem jejich registrace (registrace změn) registračním orgánem.

3.2 Účinnost změn uvnitř Asociace nastává okamžikem jejich schválení konferencí členů.

3.3 V krizovém režimu se Stanovy uplatňují přiměřeně.

 

4. Stanovy i jejich změny a doplňky podepisují prezident a viceprezident Asociace, jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Za registraci stanov i jejich změn odpovídá registračnímu orgánu prezident Asociace.

 

5. Stanovy byly schváleny členskou konferenci 30. března 2017 (tímto dnem pozbývají platnost stanovy Asociace z 15. února 2016.

 

 ______________________________             ______________________________

          viceprezident ATKM                                prezident ATKM