Menu:

Produkty a služby

6.1. Trénink trenérů

Know-how tréninku trenérů managementu má ATKM z projektu "Trénink trenérů managementu a rozvoj manažerských institucí na Moravě" (Training of Management Trainers and Development of Management Institutions: Moravia), zkráceně TTM, financovaného britským Know How Fund (KHF).

Délka trvání: většinou 3 x 3 dny. Části se konají cca měsíc od sebe (účastníci dostanou čas na domácí úkoly, provedení projektů.). Obsah kurzu najdete v Manuálu tréninku trenérů, který prodáváme i samostatně (účastníci kurzu jej dostanou zdarma - moduly ATKM číslo 16-20). Trénink vede dvojice trenérů, účastníků může být max. 15. Po absolvování získáte od ATKM osvědčení.

6.2. Konzultantské dovednosti

Podobně je připraven trénink konzultantů, v případě vašeho zájmu o trénink malé skupiny se obraťte na ATKM.

6.3. Tréninkové moduly

ATKM vlastní v české literatuře zcela unikátní tréninkové moduly s britským know-how. Tyto manuály jsou určené pro přípravu tréninků manažerských disciplín na nejžádanější témata a jsou v češtině. Jsou to vlastně profesionálně zpracované "kuchařky" tréninků. Moduly 1-15 vypracovali z anglických podkladových materiálů účastníci britského projektu "Trénink trenérů managementu na Moravě".

Obsahují úplnou přípravu tréninku, časový rozvrh, testy, hry, poznámky pro trenéra, návrhy průsvitek, připravené materiály pro účastníky, doporučení, tipy.

Pro začínající trenéry a konzultanty slouží jako pomocníci, pro profesionály jako inspirace a oživení tréninku. Celkem je připraveno 30 modulů.

Prvních 15 modulů obsahují témata:

 • Komunikace
 • Vyjednávání
 • Strategické rozhodnutí
 • Strategie
 • Prezentace
 • Osobní výkonnost - plánování osobního rozvoje
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Budování týmu
 • Disciplinární řízení
 • Využití informačních technologií
 • Péče o zákazníka
 • Motivace
 • Leadership
 • Případové studie
 • Marketing

Obsah těchto modulů a jejich ukázky najdete v druhé části prezentace:

Prezentace_ATKM_zkrác.pdf

Kompletní nabídku a podrobnější popis obsahu dalších 15 modulů najdete v souboru: Nabidka_modulu_ATKM_externí.pdf

Ceník modulů pro nečleny: Ceník modulů ATKM externí.pdf

Manuály mohou být tištěny barevně, mají přehledné členění kapitol a jednoduchou strukturu. V současné době preferujeme distribuci elektronickou cestou ve formě pdf souborů, což je zohledněno i v ceně.

Moduly se nepůjčují, dají se pouze zakoupit. Členové ATKM mají výrazné slevy a nabízí se také možnost provize z prodeje.

6.4. Videotéka

Videotéka nabízí výcvikové moduly pro efektivní trénink britské firmy EBC (Executive Business Channel).Jsou pouze v angličtině.

Kromě videokazety (videokazet) jsou součástí balíčku dvě příručky - pro lektora i posluchače. Lektorská obsahuje návod, jak s videoprogramem pracovat, klíčové učební body, témata k diskusi a tipy pro lektory. Posluchačská příručka podává stravitelným způsobem určité množství teorie na dané téma a také různé praktické návody, jak si počínat.

Seznam titulů (Executive Business Channel)

 • Delegation
 • Finance in one
 • Managing Change
 • Creative Thinking
 • Bring Back the Customer
 • Win: Win Negotiation and Co-operation
 • Financial Reporting - That Figures
 • Stress Management
 • Complete Planner

6.5. Knihovna

Knihovna ATKM čítá v současnosti 275 svazků 94 různých titulů českých i anglických knih. Často to jsou anglické originály. Knihovna je zaměřena na manažerský rozvoj, trenérskou přípravu a osobní růst.

6.6. Manažerská hra Lanovka

Skutečně zajímavá stavebnice od britské firmy Mta., které říkáme "Lanovka" je určena pro tréninky týmové práce, týmových rolí, zvládání konfliktů, vyjednávání anebo komunikace v nejrůznějších situacích a kombinacích. Má nepřeberné množství využití. Z osobních zkušeností můžeme potvrdit, že každá - třeba i pasivní - účast na hře "Lanovka" je zážitek.

Součástí hry je samozřejmě návod jak s hrou pracovat a jak ji vyhodnocovat, včetně různých variant, jak hru účastníků zpestřit nebo zkomplikovat. Návod je jak v angličtině, tak v českém překladu.

Název "Lanovka" proto, že je to vlastně velká stavebnice, ze které má skupina postavit lanovku schopnou převést z bodu A do bodu B balík papíru.

Lanovka je k dispozici pro členy ATKM na zpestření tréninků.

ATKM má k dispozici dvě sady této hry.

Po objednávce (která funguje podle zásady "kdo dřív přijde, ten dřív mele") si dojednáme způsob a místo převzetí a předání hry.

Zapůjčení "Lanovky" ATKM je zpoplatněno - viz ceník.

6.7. Technika

ATKM ví, že dnes už se trénink, kurz či jakákoliv akce neobejde bez různé techniky a potřeb.

ATKM také ví, že když je technika nejvíce třeba, nezřídka kdy zklame.

Proto jsme se rozhodli nabídnout k vypůjčení kvalitní techniku - za cenu 200,- Kč na den za vše, co si půjčíte.

Technika (sestava je kompatibilní):

 • videorekordér Panasonic VCR pro přehrání VHS kazet
 • videokamera CANON UCX-65 (včetně stativu a náhradní baterie)

Potřeby pro outdoor

 • lana (různě dlouhá)
 • sudy (100 litrové plastové)
 • nafukovací házecí kostky (herní)
 • lega (stavebnice)

6.8. Půjčovní řád a ceník

Asociace trenérů a konzultantů managementu
P ů j č o v n í ř á d
2 0 0 3

I.

Asociace trenérů a konzultantů managementu vlastní a provozuje knihovnu odborných publikací a materiálů, výukových programů na magnetických a optických nosičích. Dále vlastní výukové a tréninkové pomůcky, jejichž seznam je spolu s ceníkem volně přístupný na www. stránkách.

II.

Studijní literatura a výukové videoprogramy půjčuje ATKM jak svým členům, tak i nečlenům asociace. Jednotná půjčovní doba je jeden měsíc. Titul, signatura a datum zapůjčení knihy, případně videonahrávky jsou evidovány sekretariátem ATKM v samostatné půjčovní knize. Členové řádní i tzv. přidružení mají tuto službu bezplatnou. V případě poškození či ztrátě knihy (či videonahrávky) může ATKM požadovat úplnou, či částečnou náhradu ceny díla (svazku).

III.

Dílo, které je již půjčeno si může klient ATKM rezervovat. Adresu dosavadního držitele však ATKM zásadně nesděluje. Jakmile je dílo vráceno, uvědomí ATKM žadatele, který si je může vyzvednout do dvou týdnů.

IV.

Nečlenům asociace nejsou zapůjčovány prostředky a pomůcky pro tréninkové aktivity a výukové činnosti (základní prostředky jako je zpětný projektor, videokamera, sada manažerské hry "Lanovka" a další /viz seznam/). Lhůta pro zápůjčky předmětů a pomůcek pro tréninkové aktivity je zpravidla počítána na jednotlivé dny, přičemž jednodenní lhůta je míněna dnem převzetí z ATKM a druhým dnem vrácení do ATKM. Do dne zápůjčky se nezapočítávají dny volna a státních svátků.

V.

1. Půjčování je ustanovení § 16 autorského zákona definováno jako zpřístupnění díla zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla k dočasné osobní potřebě. Právo na půjčování patří do výlučných práv autorských, což znamená, že k půjčování díla je nutno ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 autorského zákona získat souhlas majitele díla, nestanoví-li zákon jinak. Zákon stanoví v § 38 odst. 1 autorského zákona: do práva autorského nezasahuje archiv, knihovna, či jiné nevýdělečné školské, vzdělávací a kulturní zařízení, půjčují-li originály či rozmnoženiny vydaných děl. 2. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku.

VI.

Osoba, která si zapůjčí předmět z inventáře ATKM, nesmí tento půjčovat dalším osobám. Ručí za tento do doby, dokud ATKM nemá záznam o vrácení zapůjčeného inventáře. Jak již bylo shora uvedeno, je lhůta pro zapůjčení knih a videonahrávek jeden měsíc. Videonahrávky společnosti Video Arts 6 - 7St. Cross Street, London EC1N 8UA, G. B., podléhají zcela specifickému režimu (zabezpečení autorských práv vlastníka licence) a jsou určeny pouze pro ryze osobní potřebu řádných, či přidružených členů. O zapůjčení těchto děl je vedena evidence doplněná prohlášením o výhradním použití jen pro účely sebevzdělávání členů ATKM. U předmětů charakteru základních prostředků (výukový a tréninkový mobiliář) je zpravidla doba zapůjčení jeden týden. Lhůtu pro vrácení je nezbytné při zapůjčení specifikovat a sdělit ATKM. Pokud je překročena běžná doba zápůjčky, obdrží vypůjčovatel písemnou výzvu ATKM s termínem odevzdání. Pokud lhůta za nevrácené dílo /předmět/ přesáhne trojnásobek dohodnuté doby a není přitom akceptována ani výzva pro navrácení díla /předmětu/, může ATKM účtovat poplatek z prodlení ve výši 1 % z pořizovací hodnoty díla /předmětu. Jestliže ani na výzvu nebo upomínku vypůjčovatel nereaguje, bude se ATKM domáhat vrácení díla (předmětu) právní cestou. Při vymáhání půjčeného díla (předmětu) právní cestou účtuje ATKM manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou vymáhání.

VII.

Pravidla "Půjčovního řádu" projednala rada ATKM na svém zasedání dne 13. května 2003. Půjčovní řád vstupuje v platnost datem 1. září 2003 Nedílnou součástí "Půjčovního řádu" je ceník ATKM.

ceník

6.9. Certifikace