Menu:

Půjčovní řád a ceník

Asociace trenérů a konzultantů managementu
P ů j č o v n í ř á d
2 0 0 3

I.

Asociace trenérů a konzultantů managementu vlastní a provozuje knihovnu odborných publikací a materiálů, výukových programů na magnetických a optických nosičích. Dále vlastní výukové a tréninkové pomůcky, jejichž seznam je spolu s ceníkem volně přístupný na www. stránkách.

II.

Studijní literatura a výukové videoprogramy půjčuje ATKM jak svým členům, tak i nečlenům asociace. Jednotná půjčovní doba je jeden měsíc. Titul, signatura a datum zapůjčení knihy, případně videonahrávky jsou evidovány sekretariátem ATKM v samostatné půjčovní knize. Členové řádní i přidružení mají službu bezplatnou. V případě poškození či ztrátě knihy (či videonahrávky) může ATKM požadovat úplnou, či částečnou náhradu ceny díla (svazku).

III.

Dílo, které je již půjčeno si může klient ATKM rezervovat. Adresu dosavadního držitele však ATKM zásadně nesděluje. Jakmile je dílo vráceno, uvědomí ATKM žadatele, který si je může vyzvednout do dvou týdnů.

IV.

Nečlenům asociace nejsou zapůjčovány prostředky a pomůcky pro tréninkové aktivity a výukové činnosti (základní prostředky jako je dataprojektor, videokamera, sada manažerské hry "Lanovka" a další /viz seznam/). Lhůta pro zápůjčky předmětů a pomůcek pro tréninkové aktivity je zpravidla počítána na jednotlivé dny, přičemž jednodenní lhůta je míněna dnem převzetí z ATKM a druhým dnem vrácení do ATKM. Do dne zápůjčky se nezapočítávají dny volna a státních svátků.

V.

1. Půjčování je ustanovení § 16 autorského zákona definováno jako zpřístupnění díla zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla k dočasné osobní potřebě. Právo na půjčování patří do výlučných práv autorských, což znamená, že k půjčování díla je nutno ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 autorského zákona získat souhlas majitele díla, nestanoví-li zákon jinak. Zákon stanoví v § 38 odst. 1 autorského zákona: do práva autorského nezasahuje archiv, knihovna, či jiné nevýdělečné školské, vzdělávací a kulturní zařízení, půjčují-li originály či rozmnoženiny vydaných děl. 2. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku.

VI.

Osoba, která si zapůjčí předmět z inventáře ATKM, nesmí tento půjčovat dalším osobám. Ručí za tento do doby, dokud ATKM nemá záznam o vrácení zapůjčeného inventáře. Jak již bylo shora uvedeno, je lhůta pro zapůjčení knih a videonahrávek jeden měsíc. Videonahrávky společnosti Video Arts 6 - 7St. Cross Street, London EC1N 8UA, G. B., podléhají zcela specifickému režimu (zabezpečení autorských práv vlastníka licence) a jsou určeny pouze pro ryze osobní potřebu řádných, či přidružených členů. O zapůjčení těchto děl je vedena evidence doplněná prohlášením o výhradním použití jen pro účely sebevzdělávání členů ATKM. U předmětů charakteru základních prostředků (výukový a tréninkový mobiliář) je zpravidla doba zapůjčení jeden týden. Lhůtu pro vrácení je nezbytné při zapůjčení specifikovat a sdělit ATKM. Pokud je překročena běžná doba zápůjčky, obdrží vypůjčovatel písemnou výzvu ATKM s termínem odevzdání. Pokud lhůta za nevrácené dílo /předmět/ přesáhne trojnásobek dohodnuté doby a není přitom akceptována ani výzva pro navrácení díla /předmětu/, může ATKM účtovat poplatek z prodlení ve výši 1 % z pořizovací hodnoty díla /předmětu. Jestliže ani na výzvu nebo upomínku vypůjčovatel nereaguje, bude se ATKM domáhat vrácení díla (předmětu) právní cestou. Při vymáhání půjčeného díla (předmětu) právní cestou účtuje ATKM manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou vymáhání.

VII.

Pravidla "Půjčovního řádu" projednala rada ATKM na svém zasedání dne 13. května 2003. Půjčovní řád vstupuje v platnost datem 1. září 2003 Nedílnou součástí "Půjčovního řádu" je ceník ATKM.

ceník