Porovnat
Všechny kategorie
Uživatelské menu
Všechny kategorie

Reklamace

obchodní společnosti ATKM s.r.o., IČ: 64942643 ,
se sídlem Za strašnickou vozovnou 2523/7, 100 00 Praha 10,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42415
 

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.2. Otázky neupravené tímto reklamačním řádem se řídí příslušnými ustanoveními platných a účinných obecně závazných právních předpisů českého právního řádu. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit v souladu s tímto reklamačním řádem.

1.3. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu předmět koupě (dále také jen „zboží“) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající zabalí a opatří zboží způsobem sjednaným nebo obvyklým pro podobné zboží a případně zajistí přepravu sjednanou ve smlouvě za účelem uchování věci a její ochranu.

1.4. Kupující je povinen věc prohlédnout co nejdříve po dodání prodávajícím a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží u společnosti ATKM s.r.o., popřípadě předáním zboží třetí osobě, která zajišťuje přepravu zboží. Způsob a místo dodání vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

II.

Uplatnění práva z odpovědnosti za vady 

2.1.Společnost ATKM s.r.o. odpovídá za vady jím prodávaného zboží, a to v délce dvou let od zakoupení produktu kupujícím u společnosti ATKM s.r.o. Pokud je součástí produktu baterie nebo akumulátor, vztahuje se na něj omezená záruka v délce 6ti měsíců.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovnách prodávajícího, a to poštovní přepravou nebo osobně. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze v některých případech rovněž uplatnit u výrobce zařízení uvedeného na záručních ujednáních s výrobkem dodávaných. Při poštovním i osobním způsobu uplatnění reklamace Kupující sdělí důvod reklamace a preferovaný způsob jejího vyřízení.

2.3. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující je dále povinen uvést důvod reklamace zboží, přesně specifikovat vadu zboží a popsat situaci, kdy k této vadě dochází. Neučiní-li tak, provede prodávající analýzu vady sám a kupující je povinen tuto analýzu uhradit.

2.4. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li pro takovou vadu sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, zejména poškozením povrchu, trhlin, poškozením, laku, displejů a skel
  • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním v rozporu s pokyny uživatelské příručky dodávané se zbožím, zanedbáním, nesprávnou instalací nebo testováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího, neoprávněnými pokusy o otevření, opravu či jiný zásah od produktu či jeho softwaru či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (vis maior).

2.5. Je-li k zakoupenému zboží možné využít software poskytovaný zdarma, neručí prodávající za funkčnost a spolehlivost tohoto softwaru.

2.6. Prodávající rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned, ve složitějších případech do deseti pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena v přiměřené lhůtě, bez zbytečného odkladu.

2.7. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

2.8. Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy: zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.9. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle odst. 2.6. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

2.10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nezačíná běžet nová záruční doba a lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění skončí 24 měsíců od koupě reklamovaného zboží.

2.11. Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

III.

Náklady reklamace 

3.1. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou náhradu dopravného.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 2. 12. 2019 a vztahuje se na zboží zakoupené po 2. 12. 2019.

Děkujeme k přihlášení odběru novinek
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později